بازی امروز با ایران نشان داد والیبال قطر چقدر با جهانی شدن فاصله دارد/رودررویی با ایران محک خوبی برای ما بود

بازی امروز با ایران نشان داد والیبال قطر چقدر با جهانی شدن فاصله دارد/رودررویی با ایران محک خوبی برای ما بود
سرمربی تیم ملی والیبال قطر گفت: با حضور در مسابقات انتخابی جهان متوجه فاصله زیاد والیبال قطر با کشورهای صاحب سبک خواهیم شد و امروز به خوبی متوجه شدیم که با جهانی شدن چقدر فاصله داریم.

بازی امروز با ایران نشان داد والیبال قطر چقدر با جهانی شدن فاصله دارد/رودررویی با ایران محک خوبی برای ما بود

سرمربی تیم ملی والیبال قطر گفت: با حضور در مسابقات انتخابی جهان متوجه فاصله زیاد والیبال قطر با کشورهای صاحب سبک خواهیم شد و امروز به خوبی متوجه شدیم که با جهانی شدن چقدر فاصله داریم.
بازی امروز با ایران نشان داد والیبال قطر چقدر با جهانی شدن فاصله دارد/رودررویی با ایران محک خوبی برای ما بود

View more posts from this author