بازی برابر نفت تهران برای ما حکم مرگ و زندگی دارد/ وضعیت استقلال خوزستان بحرانی است

بازی برابر نفت تهران برای ما حکم مرگ و زندگی دارد/ وضعیت استقلال خوزستان بحرانی است
سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نفت تهران گفت: با توجه به شرایط‌ جدول بازی بسیار مهمی مقابل نفت داریم و این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی دارد.

بازی برابر نفت تهران برای ما حکم مرگ و زندگی دارد/ وضعیت استقلال خوزستان بحرانی است

سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نفت تهران گفت: با توجه به شرایط‌ جدول بازی بسیار مهمی مقابل نفت داریم و این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی دارد.
بازی برابر نفت تهران برای ما حکم مرگ و زندگی دارد/ وضعیت استقلال خوزستان بحرانی است

View more posts from this author