باشگاه اجتماعی همسران مشهدی در فرهنگسرای خانواده تشکیل شد

باشگاه اجتماعی همسران مشهدی در فرهنگسرای خانواده تشکیل شد
مدیر فرهنگسرای خانواده مشهد از تشکیل باشگاه اجتماعی همسران مشهدی در این فرهنگسرا با هدف افزایش آگاهی و تحکیم زندگی مشترک زوجین جوان خبر داد و گفت: در حال حاضر 3 هزار زوج مشهدی عضو این باشگاه هستند.

باشگاه اجتماعی همسران مشهدی در فرهنگسرای خانواده تشکیل شد

مدیر فرهنگسرای خانواده مشهد از تشکیل باشگاه اجتماعی همسران مشهدی در این فرهنگسرا با هدف افزایش آگاهی و تحکیم زندگی مشترک زوجین جوان خبر داد و گفت: در حال حاضر 3 هزار زوج مشهدی عضو این باشگاه هستند.
باشگاه اجتماعی همسران مشهدی در فرهنگسرای خانواده تشکیل شد

View more posts from this author