باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی

باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی
رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه این شهرستان دارای شش هزار هکتار باغ چای است گفت: رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی است.

باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی

رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه این شهرستان دارای شش هزار هکتار باغ چای است گفت: رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی است.
باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی

View more posts from this author