بافت قدیم دهدشت، آمیخته‌ای از هنر و مذهب/هفت گنبد؛ دیاری تاریخی و کهن در دل شهر+تصاویر

بافت قدیم دهدشت، آمیخته‌ای از هنر و مذهب/هفت گنبد؛ دیاری تاریخی و کهن در دل شهر+تصاویر
بافت قدیم دهدشت معروف به شهر هفت گنبد، آمیخته‌ای از مذهب و هنر است که برای مرور تاریخ، مسافران نوروزی را به خود فرامی‌خواند.

بافت قدیم دهدشت، آمیخته‌ای از هنر و مذهب/هفت گنبد؛ دیاری تاریخی و کهن در دل شهر+تصاویر

بافت قدیم دهدشت معروف به شهر هفت گنبد، آمیخته‌ای از مذهب و هنر است که برای مرور تاریخ، مسافران نوروزی را به خود فرامی‌خواند.
بافت قدیم دهدشت، آمیخته‌ای از هنر و مذهب/هفت گنبد؛ دیاری تاریخی و کهن در دل شهر+تصاویر

پرس نیوز

قدیر نیوز

View more posts from this author