بانوان در حوزه‌های مختلف جامعه نقش تأثیرگذاری دارند/ توسعه انجمن‌های مردمی از سیاست‌های دولت است

بانوان در حوزه‌های مختلف جامعه نقش تأثیرگذاری دارند/ توسعه انجمن‌های مردمی از سیاست‌های دولت است
استاندار تهران با بیان اینکه بانوان در حوزه‌های مختلف جامعه نقش تأثیرگذار دارند، گفت: توسعه انجمن‌های مردمی از سیاست‌های دولت است.

بانوان در حوزه‌های مختلف جامعه نقش تأثیرگذاری دارند/ توسعه انجمن‌های مردمی از سیاست‌های دولت است

استاندار تهران با بیان اینکه بانوان در حوزه‌های مختلف جامعه نقش تأثیرگذار دارند، گفت: توسعه انجمن‌های مردمی از سیاست‌های دولت است.
بانوان در حوزه‌های مختلف جامعه نقش تأثیرگذاری دارند/ توسعه انجمن‌های مردمی از سیاست‌های دولت است

View more posts from this author