بانوان روستاهای قشم نقش بی‌بدیل در اقتصاد خانواده دارند

بانوان روستاهای قشم نقش بی‌بدیل در اقتصاد خانواده دارند
مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر نقش بی‌بدیل بانوان روستاهای این منطقه در کمک به اقتصاد خانواده تأکید کرد.

بانوان روستاهای قشم نقش بی‌بدیل در اقتصاد خانواده دارند

مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر نقش بی‌بدیل بانوان روستاهای این منطقه در کمک به اقتصاد خانواده تأکید کرد.
بانوان روستاهای قشم نقش بی‌بدیل در اقتصاد خانواده دارند

View more posts from this author