بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارند

بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارند
رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارند و مردم باید مراقب این امر باشند.

بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارند

رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارند و مردم باید مراقب این امر باشند.
بانک‌های کشور درگاه پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارند

View more posts from this author