بانک مرکزی نتوانست بازار ارز و سکه را کنترل کند/ لزوم راه‌اندازی کمپین‌های مردمی برای کنترل بازار ارز

بانک مرکزی نتوانست بازار ارز و سکه را کنترل کند/ لزوم راه‌اندازی کمپین‌های مردمی برای کنترل بازار ارز
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس خواستار راه‌اندازی کمپین‌ «نه» به تقاضا فزاینده خرید ارز در کشور شد و گفت: بانک مرکزی با وجود وعده‌هایی که داد، در عمل نتوانست بازار ارز و سکه را کنترل کند.

بانک مرکزی نتوانست بازار ارز و سکه را کنترل کند/ لزوم راه‌اندازی کمپین‌های مردمی برای کنترل بازار ارز

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس خواستار راه‌اندازی کمپین‌ «نه» به تقاضا فزاینده خرید ارز در کشور شد و گفت: بانک مرکزی با وجود وعده‌هایی که داد، در عمل نتوانست بازار ارز و سکه را کنترل کند.
بانک مرکزی نتوانست بازار ارز و سکه را کنترل کند/ لزوم راه‌اندازی کمپین‌های مردمی برای کنترل بازار ارز

View more posts from this author