باید از ظرفیت 20 میلیون زائر قم استفاده کرد

باید از ظرفیت 20 میلیون زائر قم استفاده کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور 20 میلیون زائر و توریست در طول سال در استان قم گفت: اگر این زائران نسبت به تهیه سوغاتی از محصولات تولیدشده در استان اهتمام داشته باشند رونق خوبی در فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد.

باید از ظرفیت 20 میلیون زائر قم استفاده کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور 20 میلیون زائر و توریست در طول سال در استان قم گفت: اگر این زائران نسبت به تهیه سوغاتی از محصولات تولیدشده در استان اهتمام داشته باشند رونق خوبی در فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد.

باید از ظرفیت 20 میلیون زائر قم استفاده کرد

View more posts from this author