باید با مردم صادقانه رفتار کرد/ جبهه دشمن، اقتصاد است

باید با مردم صادقانه رفتار کرد/ جبهه دشمن، اقتصاد است
امام جمعه ساری با تأکید بر اینکه باید روی پای خود بایستیم و از ظرفیت داخلی خود استفاده کنیم، گفت: نباید به مردم دروغ بگوییم و باید صادقانه رفتار کنیم.

باید با مردم صادقانه رفتار کرد/ جبهه دشمن، اقتصاد است

امام جمعه ساری با تأکید بر اینکه باید روی پای خود بایستیم و از ظرفیت داخلی خود استفاده کنیم، گفت: نباید به مردم دروغ بگوییم و باید صادقانه رفتار کنیم.
باید با مردم صادقانه رفتار کرد/ جبهه دشمن، اقتصاد است

View more posts from this author