با جمعیت 80 میلیونی 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور داریم/ برخی افراد دارای 3 دفترچه بیمه درمانی هستند

با جمعیت 80 میلیونی 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور داریم/ برخی افراد دارای 3 دفترچه بیمه درمانی هستند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با جمعیت 80 میلیونی 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور داریم، گفت: برخی افراد دارای 3 دفترچه بیمه درمانی هستند.

با جمعیت 80 میلیونی 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور داریم/ برخی افراد دارای 3 دفترچه بیمه درمانی هستند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با جمعیت 80 میلیونی 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور داریم، گفت: برخی افراد دارای 3 دفترچه بیمه درمانی هستند.
با جمعیت 80 میلیونی 90 میلیون دفترچه بیمه در کشور داریم/ برخی افراد دارای 3 دفترچه بیمه درمانی هستند

View more posts from this author