با شنیدن خبر شهادت محمود بار دیگر پدر را از دست دادم / برادرم راهنمای من در زندگی بود

با شنیدن خبر شهادت محمود بار دیگر پدر را از دست دادم / برادرم راهنمای من در زندگی بود
مجتبی رادمهر برادر شهید مدافع حرم ساروی با بیان اینکه محمود راهنمای من در امور کاری و زندگی بود، گفت: با شنیدن شهادت محمود بار دیگر پدر را از دست دادم.

با شنیدن خبر شهادت محمود بار دیگر پدر را از دست دادم / برادرم راهنمای من در زندگی بود

مجتبی رادمهر برادر شهید مدافع حرم ساروی با بیان اینکه محمود راهنمای من در امور کاری و زندگی بود، گفت: با شنیدن شهادت محمود بار دیگر پدر را از دست دادم.
با شنیدن خبر شهادت محمود بار دیگر پدر را از دست دادم / برادرم راهنمای من در زندگی بود

بک لینک رنک 5

View more posts from this author