با مدیریت دانش باید به ارتقا علوم دریایی رسید/ گام برداشتن برای شکستن انحصار جهانی بر دریا

با مدیریت دانش باید به ارتقا علوم دریایی رسید/ گام برداشتن برای شکستن انحصار جهانی بر دریا
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: سال گذشته از مجموعه فناوری‌ها بهره‌ می‌بردیم که تقریبا بخشی با نقصان رو به رو بود اما با مدیریت دانش باید به ارتقا علوم دریایی رسید.

با مدیریت دانش باید به ارتقا علوم دریایی رسید/ گام برداشتن برای شکستن انحصار جهانی بر دریا

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: سال گذشته از مجموعه فناوری‌ها بهره‌ می‌بردیم که تقریبا بخشی با نقصان رو به رو بود اما با مدیریت دانش باید به ارتقا علوم دریایی رسید.
با مدیریت دانش باید به ارتقا علوم دریایی رسید/ گام برداشتن برای شکستن انحصار جهانی بر دریا

View more posts from this author