با نظر پزشکان فعلا تمرین نمی‌کنم/ امیدوارم به بازی پیکان برسم

با نظر پزشکان فعلا تمرین نمی‌کنم/ امیدوارم به بازی پیکان برسم
بازیکن تیم گسترش‌فولاد تبریز گفت: بعد از بازی با نفت تهران به دلیل فشار عصبی در بیمارستان بستری شدم و فعلا با نظر پزشکان در تمرینات تیم گسترش فولاد حضور ندارد.

با نظر پزشکان فعلا تمرین نمی‌کنم/ امیدوارم به بازی پیکان برسم

بازیکن تیم گسترش‌فولاد تبریز گفت: بعد از بازی با نفت تهران به دلیل فشار عصبی در بیمارستان بستری شدم و فعلا با نظر پزشکان در تمرینات تیم گسترش فولاد حضور ندارد.
با نظر پزشکان فعلا تمرین نمی‌کنم/ امیدوارم به بازی پیکان برسم

View more posts from this author