با همه توان به مصاف تراکتور‌سازی می‌رویم

با همه توان به مصاف تراکتور‌سازی می‌رویم
سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: در این مسابقه با توجه به شرایط میزبانی و حضور هواداران، انتظاری جز پیروزی از ذوب‌آهن نیست بنابراین با همه توان خود به میدان می‌رویم.

با همه توان به مصاف تراکتور‌سازی می‌رویم

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: در این مسابقه با توجه به شرایط میزبانی و حضور هواداران، انتظاری جز پیروزی از ذوب‌آهن نیست بنابراین با همه توان خود به میدان می‌رویم.
با همه توان به مصاف تراکتور‌سازی می‌رویم

View more posts from this author