بحران ریزگردها از طریق ریگ‌پاشی قابل مهار است

بحران ریزگردها از طریق ریگ‌پاشی قابل مهار است
پدر علم کویرشناسی پوشش دادن بیابان‌های عراق به خصوص در آن سوی نوار مرزهای غربی و جنوبی کشور را با استفاده از ریگ رودخانه‌ای راهکار مهار ریزگردها و برون‌رفت از بحران زیست محیطی ناشی از نفوذ گرد و غبار عنوان کرد.

بحران ریزگردها از طریق ریگ‌پاشی قابل مهار است

پدر علم کویرشناسی پوشش دادن بیابان‌های عراق به خصوص در آن سوی نوار مرزهای غربی و جنوبی کشور را با استفاده از ریگ رودخانه‌ای راهکار مهار ریزگردها و برون‌رفت از بحران زیست محیطی ناشی از نفوذ گرد و غبار عنوان کرد.
بحران ریزگردها از طریق ریگ‌پاشی قابل مهار است

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author