بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند

بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی اعلام کرد: کشور بحرین با عبور از خط قرمزها نباید شعله‌های آتش امت اسلامی را بیش از این برافروخته کند.

بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی اعلام کرد: کشور بحرین با عبور از خط قرمزها نباید شعله‌های آتش امت اسلامی را بیش از این برافروخته کند.
بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند

ورزشی

View more posts from this author