بخش خصوصی رقیب شهرداری‌ها نیست/ شهرداری‌ها باید طرح شفافی از سرمایه‌گذاران ترسیم کنند

بخش خصوصی رقیب شهرداری‌ها نیست/ شهرداری‌ها باید طرح شفافی از سرمایه‌گذاران ترسیم کنند
مشاور استاندار سمنان در امور اجرایی گفت: بخش خصوصی رقیب شهرداری‌ها نیست و شهرداری‌ها باید طرح شفافی از سرمایه‌گذاران ترسیم کنند.

بخش خصوصی رقیب شهرداری‌ها نیست/ شهرداری‌ها باید طرح شفافی از سرمایه‌گذاران ترسیم کنند

مشاور استاندار سمنان در امور اجرایی گفت: بخش خصوصی رقیب شهرداری‌ها نیست و شهرداری‌ها باید طرح شفافی از سرمایه‌گذاران ترسیم کنند.
بخش خصوصی رقیب شهرداری‌ها نیست/ شهرداری‌ها باید طرح شفافی از سرمایه‌گذاران ترسیم کنند

View more posts from this author