بدون تغییر باورها اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست

بدون تغییر باورها اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست
استاندار قم گفت:‌ بدون تغییر باورها تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست و تغییر نگاه مسؤولان از مفهوم اقتصاد مقاومتی یکی از ضرورت‌های اصلی جامعه اسلامی است.

بدون تغییر باورها اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست

استاندار قم گفت:‌ بدون تغییر باورها تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست و تغییر نگاه مسؤولان از مفهوم اقتصاد مقاومتی یکی از ضرورت‌های اصلی جامعه اسلامی است.
بدون تغییر باورها اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست

موزیک سرا

View more posts from this author