برآورد احداث 600 سد برای مهار آب‌های سطحی در هرمزگان/ وجود 2 میلیارد متر مکعب روان‌آب در هرمزگان

برآورد احداث 600 سد برای مهار آب‌های سطحی در هرمزگان/ وجود 2 میلیارد متر مکعب روان‌آب در هرمزگان
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان هرمزگان گفت: برآورد شده بیش از 600 سد با ظرفیت 100 تا حدود 3 میلیون متر مکعب با هدف مهار آب‌های سطحی هرمزگان احداث شود.

برآورد احداث 600 سد برای مهار آب‌های سطحی در هرمزگان/ وجود 2 میلیارد متر مکعب روان‌آب در هرمزگان

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان هرمزگان گفت: برآورد شده بیش از 600 سد با ظرفیت 100 تا حدود 3 میلیون متر مکعب با هدف مهار آب‌های سطحی هرمزگان احداث شود.
برآورد احداث 600 سد برای مهار آب‌های سطحی در هرمزگان/ وجود 2 میلیارد متر مکعب روان‌آب در هرمزگان

View more posts from this author