برای اتمام کار ناتمام به اصفهان برگشتم

برای اتمام کار ناتمام به اصفهان برگشتم
بازیکن تیم گیتی‌پسند گفت: بازگشت به اصفهان راضی‌کننده است، من در اصفهان یک کار نیمه‌تمام داشته‌ام که برای تمام کردنش بازگشته‌ام.

برای اتمام کار ناتمام به اصفهان برگشتم

بازیکن تیم گیتی‌پسند گفت: بازگشت به اصفهان راضی‌کننده است، من در اصفهان یک کار نیمه‌تمام داشته‌ام که برای تمام کردنش بازگشته‌ام.
برای اتمام کار ناتمام به اصفهان برگشتم

View more posts from this author