برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری گلستان 386 میلیارد تومان نیاز است

برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری گلستان 386 میلیارد تومان نیاز است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری استان گلستان 386 میلیارد تومان نیاز است.

برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری گلستان 386 میلیارد تومان نیاز است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری استان گلستان 386 میلیارد تومان نیاز است.
برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری گلستان 386 میلیارد تومان نیاز است

View more posts from this author