برای تحقق شعار سال باید فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود

برای تحقق شعار سال باید فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود
نماینده مردم کرج، آسارا، اشتهارد و فردیس در مجلس گفت: با حمایت از تولیدات داخلی می‌توانیم فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده و شعار امسال مقام معظم رهبری را محقق کنیم.

برای تحقق شعار سال باید فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود

نماینده مردم کرج، آسارا، اشتهارد و فردیس در مجلس گفت: با حمایت از تولیدات داخلی می‌توانیم فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده و شعار امسال مقام معظم رهبری را محقق کنیم.
برای تحقق شعار سال باید فضای رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود

View more posts from this author