برای شهیدخوش‌لفظ هم مادر بودم، هم همسر/ زیباترین خاطره زندگی مشترک با شهید خوش‌لفظ

برای شهیدخوش‌لفظ هم مادر بودم، هم همسر/ زیباترین خاطره زندگی مشترک با شهید خوش‌لفظ
همسر شهید خوش‌لفظ با بیان اینکه برای شهیدخوش‌لفظ هم مادر بودم، هم همسر، گفت: دلگیرم که مادرم در قید حیات نیست تا بتوانم بار دیگر دستان گرم و پرمهرش را در دستانم بگیرم.

برای شهیدخوش‌لفظ هم مادر بودم، هم همسر/ زیباترین خاطره زندگی مشترک با شهید خوش‌لفظ

همسر شهید خوش‌لفظ با بیان اینکه برای شهیدخوش‌لفظ هم مادر بودم، هم همسر، گفت: دلگیرم که مادرم در قید حیات نیست تا بتوانم بار دیگر دستان گرم و پرمهرش را در دستانم بگیرم.
برای شهیدخوش‌لفظ هم مادر بودم، هم همسر/ زیباترین خاطره زندگی مشترک با شهید خوش‌لفظ

View more posts from this author