برای 35 میلیون بدهی اتوبوس باشگاه به حراج رفت/ می‌گفتند مدیرعامل باید استقلالی باشد

برای 35 میلیون بدهی اتوبوس باشگاه به حراج رفت/ می‌گفتند مدیرعامل باید استقلالی باشد
میزگرد و نشست بررسی وضعیت پاس همدان در یک دهه اخیر با حضور مدیران‌عامل ادوار این باشگاه در خبرگزاری فارس همدان برگزار شد.

برای 35 میلیون بدهی اتوبوس باشگاه به حراج رفت/ می‌گفتند مدیرعامل باید استقلالی باشد

میزگرد و نشست بررسی وضعیت پاس همدان در یک دهه اخیر با حضور مدیران‌عامل ادوار این باشگاه در خبرگزاری فارس همدان برگزار شد.
برای 35 میلیون بدهی اتوبوس باشگاه به حراج رفت/ می‌گفتند مدیرعامل باید استقلالی باشد

View more posts from this author