برخورد اتوبوس درون شهری با ایستگاه در مشهد

برخورد اتوبوس درون شهری با ایستگاه در مشهد
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دقایقی قبل یک دستگاه اتوبوس درون شهری در خیابان عبادی مشهد با ایستگاه اتوبوس برخورد و چند مجروح برجا گذاشت.

برخورد اتوبوس درون شهری با ایستگاه در مشهد

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دقایقی قبل یک دستگاه اتوبوس درون شهری در خیابان عبادی مشهد با ایستگاه اتوبوس برخورد و چند مجروح برجا گذاشت.
برخورد اتوبوس درون شهری با ایستگاه در مشهد

View more posts from this author