برخورد با متصرفین دانه‌ درشت در هرمزگان به‌زودی اجرا می‌شود

برخورد با متصرفین دانه‌ درشت در هرمزگان به‌زودی اجرا می‌شود
سرپرست مدیریت املاک و‌ حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: برخورد با متصرفین دانه‌ درشت در هرمزگان به‌زودی اجرا می‌شود.

برخورد با متصرفین دانه‌ درشت در هرمزگان به‌زودی اجرا می‌شود

سرپرست مدیریت املاک و‌ حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: برخورد با متصرفین دانه‌ درشت در هرمزگان به‌زودی اجرا می‌شود.
برخورد با متصرفین دانه‌ درشت در هرمزگان به‌زودی اجرا می‌شود

View more posts from this author