برخورد بدون اغماض پلیس با تخلفات حادثه‌ساز در جاده‌ها

برخورد بدون اغماض پلیس با تخلفات حادثه‌ساز در جاده‌ها
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: ‌با تخلفات حادثه‌ساز در جاده‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.

برخورد بدون اغماض پلیس با تخلفات حادثه‌ساز در جاده‌ها

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: ‌با تخلفات حادثه‌ساز در جاده‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.
برخورد بدون اغماض پلیس با تخلفات حادثه‌ساز در جاده‌ها

View more posts from this author