برخورد قطار زنجان- تهران با گله گوسفندان/ 35 راس گوسفند تلف شدند

برخورد قطار زنجان- تهران با گله گوسفندان/ 35 راس گوسفند تلف شدند
برخورد قطار زنجان- تهران با گله گوسفندان در تاکستان به تلف شدن 35 راس گوسفند منجر شد.

برخورد قطار زنجان- تهران با گله گوسفندان/ 35 راس گوسفند تلف شدند

برخورد قطار زنجان- تهران با گله گوسفندان در تاکستان به تلف شدن 35 راس گوسفند منجر شد.
برخورد قطار زنجان- تهران با گله گوسفندان/ 35 راس گوسفند تلف شدند

View more posts from this author