برخورد کامیون با عابر پیاده یک کشته بر جای گذاشت

برخورد کامیون با عابر پیاده یک کشته بر جای گذاشت
برخورد یک دستگاه کامیون با عابر پیاده در آزادراه ساوه – سلفچگان منجر به مرگ عابر پیاده شد.

برخورد کامیون با عابر پیاده یک کشته بر جای گذاشت

برخورد یک دستگاه کامیون با عابر پیاده در آزادراه ساوه – سلفچگان منجر به مرگ عابر پیاده شد.
برخورد کامیون با عابر پیاده یک کشته بر جای گذاشت

View more posts from this author