برخورد یک دستگاه کامیون با قطار در اطراف ایستگاه راه‌آهن شوشتر/ حادثه تلفات جانی نداشت

برخورد یک دستگاه کامیون با قطار در اطراف ایستگاه راه‌آهن شوشتر/ حادثه تلفات جانی نداشت
مدیرکل راه‌آهن زاگرس گفت: در اطراف ایستگاه راه‌آهن شوشتر، یک دستگاه کامیون با قطار برخورد داشت.

برخورد یک دستگاه کامیون با قطار در اطراف ایستگاه راه‌آهن شوشتر/ حادثه تلفات جانی نداشت

مدیرکل راه‌آهن زاگرس گفت: در اطراف ایستگاه راه‌آهن شوشتر، یک دستگاه کامیون با قطار برخورد داشت.
برخورد یک دستگاه کامیون با قطار در اطراف ایستگاه راه‌آهن شوشتر/ حادثه تلفات جانی نداشت

View more posts from this author