برخی بانک‌ها با مانع‌تراشی و کارشکنی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند

برخی بانک‌ها با مانع‌تراشی و کارشکنی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی بانک‌ها به جای اینکه سرمایه‌گذاران را تشویق کنند، با مانع‌تراشی و کارشکنی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند.

برخی بانک‌ها با مانع‌تراشی و کارشکنی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی بانک‌ها به جای اینکه سرمایه‌گذاران را تشویق کنند، با مانع‌تراشی و کارشکنی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند.
برخی بانک‌ها با مانع‌تراشی و کارشکنی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند

View more posts from this author