برخی با استفاده از تریبون نظام از هجمه‌ها علیه ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا دفاع می‌کنند

برخی با استفاده از تریبون نظام از هجمه‌ها علیه ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا دفاع می‌کنند
نماینده مردم قم در مجلس گفت: برخی در کشور با استفاده از تریبون نظام از خط پلید هجوم علیه ارزش‌ها، باورهای دینی و آرمان‌های شهدا دفاع می‌کنند بنابراین در این زمینه رسالت سنگینی داریم.

برخی با استفاده از تریبون نظام از هجمه‌ها علیه ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا دفاع می‌کنند

نماینده مردم قم در مجلس گفت: برخی در کشور با استفاده از تریبون نظام از خط پلید هجوم علیه ارزش‌ها، باورهای دینی و آرمان‌های شهدا دفاع می‌کنند بنابراین در این زمینه رسالت سنگینی داریم.
برخی با استفاده از تریبون نظام از هجمه‌ها علیه ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا دفاع می‌کنند

View more posts from this author