برخی به دنبال ادغام نظام اسلامی در نظام جهانی هستند/ تلاش دشمن برای تولید آنتی‌تز انقلاب

برخی به دنبال ادغام نظام اسلامی در نظام جهانی هستند/ تلاش دشمن برای تولید آنتی‌تز انقلاب
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس گفت: برخی از افراد به دنبال ادغام نظام اسلامی در نظام جهانی سرمایه‌داری هستند و در این راستا برنامه‌های عملیاتی بسیاری را در سطح کشور دنبال می‌کنند.

برخی به دنبال ادغام نظام اسلامی در نظام جهانی هستند/ تلاش دشمن برای تولید آنتی‌تز انقلاب

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس گفت: برخی از افراد به دنبال ادغام نظام اسلامی در نظام جهانی سرمایه‌داری هستند و در این راستا برنامه‌های عملیاتی بسیاری را در سطح کشور دنبال می‌کنند.
برخی به دنبال ادغام نظام اسلامی در نظام جهانی هستند/ تلاش دشمن برای تولید آنتی‌تز انقلاب

View more posts from this author