برخی تولیدات کرمانشاه قابلیت صادرات به روسیه را دارند

برخی تولیدات کرمانشاه قابلیت صادرات به روسیه را دارند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های این استان، گفت: بخشی از صنایع و تولیدات استان قابلیت صادرات به روسیه را دارد.

برخی تولیدات کرمانشاه قابلیت صادرات به روسیه را دارند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های این استان، گفت: بخشی از صنایع و تولیدات استان قابلیت صادرات به روسیه را دارد.
برخی تولیدات کرمانشاه قابلیت صادرات به روسیه را دارند

View more posts from this author