برخی روستاهای کلاله در معرض مستقیم جریان سیلاب / ضرورت جابجایی مناطق مسکونی

برخی روستاهای کلاله در معرض مستقیم جریان سیلاب / ضرورت جابجایی مناطق مسکونی
فرماندار شهرستان کلاله گفت: چندین روستا از توابع شهرستان کلاله در معرض مستقیم جریان آب هستند و هیچ گذر و راه فراری در هنگام وقوع سیلاب برای آنها وجود ندارد.

برخی روستاهای کلاله در معرض مستقیم جریان سیلاب / ضرورت جابجایی مناطق مسکونی

فرماندار شهرستان کلاله گفت: چندین روستا از توابع شهرستان کلاله در معرض مستقیم جریان آب هستند و هیچ گذر و راه فراری در هنگام وقوع سیلاب برای آنها وجود ندارد.
برخی روستاهای کلاله در معرض مستقیم جریان سیلاب / ضرورت جابجایی مناطق مسکونی

View more posts from this author