برخی هواداران خونه به خونه با سلاح سرد به نساجی‌چی‌ها حمله‌ور شدند/مجروح شدن هواداران نساجی+ فیلم و تصاویر

برخی هواداران خونه به خونه با سلاح سرد به نساجی‌چی‌ها حمله‌ور شدند/مجروح شدن هواداران نساجی+ فیلم و تصاویر
به‌ راستی چه کسانی باید پاسخگوی چنین حوادث خون‌باری باشند، شأن و اعتبار مردم و فوتبال مازندران تا چه وقت باید با بی‌تدبیری برخی‌ها مضحکه دست همگان قرار گیرد.

برخی هواداران خونه به خونه با سلاح سرد به نساجی‌چی‌ها حمله‌ور شدند/مجروح شدن هواداران نساجی+ فیلم و تصاویر

به‌ راستی چه کسانی باید پاسخگوی چنین حوادث خون‌باری باشند، شأن و اعتبار مردم و فوتبال مازندران تا چه وقت باید با بی‌تدبیری برخی‌ها مضحکه دست همگان قرار گیرد.
برخی هواداران خونه به خونه با سلاح سرد به نساجی‌چی‌ها حمله‌ور شدند/مجروح شدن هواداران نساجی+ فیلم و تصاویر

View more posts from this author