برخی وزرا به جای برداشتن بار از دوش مردم بار خود را بستند/ سهم‌خواهی و باندبازی دولتمردان خیانت به مردم است

برخی وزرا به جای برداشتن بار از دوش مردم بار خود را بستند/ سهم‌خواهی و باندبازی دولتمردان خیانت به مردم است
امام‌ جمعه ساوه گفت: بعضی از وزرای دولت یازدهم به جای اینکه باری از دوش مردم بردارند، بار خود را بستند.

برخی وزرا به جای برداشتن بار از دوش مردم بار خود را بستند/ سهم‌خواهی و باندبازی دولتمردان خیانت به مردم است

امام‌ جمعه ساوه گفت: بعضی از وزرای دولت یازدهم به جای اینکه باری از دوش مردم بردارند، بار خود را بستند.
برخی وزرا به جای برداشتن بار از دوش مردم بار خود را بستند/ سهم‌خواهی و باندبازی دولتمردان خیانت به مردم است

View more posts from this author