برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس‌جنوبی

برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس‌جنوبی
مجری طرح توسعه فاز 13 پارس‌جنوبی گفت: برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس‌جنوبی پس از پایان عملیات لوله‌گذاری انجام می‌شود.

برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس‌جنوبی

مجری طرح توسعه فاز 13 پارس‌جنوبی گفت: برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس‌جنوبی پس از پایان عملیات لوله‌گذاری انجام می‌شود.
برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز 13 پارس‌جنوبی

View more posts from this author