برداشت 132 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی

برداشت 132 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از برداشت سالانه 132 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی خبر داد.

برداشت 132 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از برداشت سالانه 132 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی خبر داد.
برداشت 132 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی

مرکز فیلم

View more posts from this author