برد شیرین خونه‌به‌خونه‌ بابل در زمین اراکی‌ها/ شاگردان نکونام و کسب 3 امتیاز بازی

برد شیرین خونه‌به‌خونه‌ بابل در زمین اراکی‌ها/ شاگردان نکونام و کسب 3 امتیاز بازی
تیم خونه‌به‌خونه‌ بابل توانست در یک بازی خارج از خانه مقابل آلومینیم اراک با یک گل پیروز شود و 3 امتیاز شیرین این بازی را به خود اختصاص دهد.

برد شیرین خونه‌به‌خونه‌ بابل در زمین اراکی‌ها/ شاگردان نکونام و کسب 3 امتیاز بازی

تیم خونه‌به‌خونه‌ بابل توانست در یک بازی خارج از خانه مقابل آلومینیم اراک با یک گل پیروز شود و 3 امتیاز شیرین این بازی را به خود اختصاص دهد.
برد شیرین خونه‌به‌خونه‌ بابل در زمین اراکی‌ها/ شاگردان نکونام و کسب 3 امتیاز بازی

View more posts from this author