برد 3 گله پرسپولیس مقابل صنعت نفت/ پرسپولیس تلافی کرد

برد 3 گله پرسپولیس مقابل صنعت نفت/ پرسپولیس تلافی کرد
نفت آبادان در دیدار حساس هفته بیست و سوم نتوانست از پس پرسپولیس آماده بربیاید و با سه گل بازی را واگذار کرد.

برد 3 گله پرسپولیس مقابل صنعت نفت/ پرسپولیس تلافی کرد

نفت آبادان در دیدار حساس هفته بیست و سوم نتوانست از پس پرسپولیس آماده بربیاید و با سه گل بازی را واگذار کرد.
برد 3 گله پرسپولیس مقابل صنعت نفت/ پرسپولیس تلافی کرد

View more posts from this author