بررسی افزایش 2 برابری پاداش پایان خدمت فرهنگیان

بررسی افزایش 2 برابری پاداش پایان خدمت فرهنگیان
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: در جلسه با وزیر آموزش و پرورش افزایش دو برابری پاداش پایان خدمت فرهنگیان بررسی شد.

بررسی افزایش 2 برابری پاداش پایان خدمت فرهنگیان

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: در جلسه با وزیر آموزش و پرورش افزایش دو برابری پاداش پایان خدمت فرهنگیان بررسی شد.
بررسی افزایش 2 برابری پاداش پایان خدمت فرهنگیان

View more posts from this author