بررسی بیش از 18 هزار زمین‌لرزه در کشور

بررسی بیش از 18 هزار زمین‌لرزه در کشور
معاون مرکز لرزه‌نگاری کشور گفت: مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤوسسه ژئوفیزیک حدود 18هزار و 361 زمین‌لرزه را سال گذشته مورد بررسی قرار داده است.

بررسی بیش از 18 هزار زمین‌لرزه در کشور

معاون مرکز لرزه‌نگاری کشور گفت: مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤوسسه ژئوفیزیک حدود 18هزار و 361 زمین‌لرزه را سال گذشته مورد بررسی قرار داده است.
بررسی بیش از 18 هزار زمین‌لرزه در کشور

View more posts from this author