بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات

بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس از بررسی موضوع هماهنگی و تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رفع موانع قانونی توسعه صادرات در فراکسیون متبوعش خبر داد.

بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس از بررسی موضوع هماهنگی و تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رفع موانع قانونی توسعه صادرات در فراکسیون متبوعش خبر داد.
بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات

View more posts from this author