بررسی دقیق مراکز راهبردی و استراتژیک دنیا درباره حوزه‌های علمیه

بررسی دقیق مراکز راهبردی و استراتژیک دنیا درباره حوزه‌های علمیه
مسؤول مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: امروزه حوزه‌های علمیه، مورد مطالعه مراکز راهبردی و اندیشکده استراتژیک دنیا است.

بررسی دقیق مراکز راهبردی و استراتژیک دنیا درباره حوزه‌های علمیه

مسؤول مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: امروزه حوزه‌های علمیه، مورد مطالعه مراکز راهبردی و اندیشکده استراتژیک دنیا است.
بررسی دقیق مراکز راهبردی و استراتژیک دنیا درباره حوزه‌های علمیه

View more posts from this author