بررسی طرح تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریسی در کمیسیون آموزش مجلس

بررسی طرح تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریسی در کمیسیون آموزش مجلس
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریسی در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی طرح تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریسی در کمیسیون آموزش مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریسی در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی طرح تعیین‌تکلیف معلمان حق‌التدریسی در کمیسیون آموزش مجلس

View more posts from this author