بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حوزه معیشت محیط‌بانان نیازهای جدی وجود دارد به همین علت ارسال لایحه حمایت از محیط‌بانان در دولت به تصویب رسید و اکنون این لایحه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.

بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حوزه معیشت محیط‌بانان نیازهای جدی وجود دارد به همین علت ارسال لایحه حمایت از محیط‌بانان در دولت به تصویب رسید و اکنون این لایحه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.
بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

View more posts from this author