برف ارتفاعات چهاردانگه ساری را سفیدپوش کرد

برف ارتفاعات چهاردانگه ساری را سفیدپوش کرد
بارش برف ارتفاعات چهاردانگه ساری را در روزهای آخر زمستانی سفیدپوش کرد.

برف ارتفاعات چهاردانگه ساری را سفیدپوش کرد

بارش برف ارتفاعات چهاردانگه ساری را در روزهای آخر زمستانی سفیدپوش کرد.
برف ارتفاعات چهاردانگه ساری را سفیدپوش کرد

View more posts from this author